Valberedning

Jonas Wallin, sammankallande  
0705-30 98 30
valberedningen.brforion@gmail.com

Birgitta Westergren

Vad gör valberedningen?

Valberedning är en mindre grupp av stämman valda medlemmar med uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater lämpliga att sitta i styrelsen.

Föreningsstämman utser valberedningen som består av 2-3 personer, varav en sammankallande. Inför en föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen lämnar även förslag på ersättning till styrelsen.

-Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta oss i valberedningen.

-Är du intresserad men osäker på vad det innebär? Ring eller maila för mer information.