Valberedning

Vad gör valberedningen?

Valberedning är en mindre grupp av stämman valda medlemmar med uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater lämpliga att sitta i styrelsen. Föreningsstämman utser valberedningen som består av 2-3 personer, varav en sammankallande. Inför en föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen lämnar även förslag på ersättning till styrelsen.

Lucas Renman, sammankallande
Birgitta Westergren
Jonas Wallin

Kontakta oss på valberedningen via vårt kontaktformulär.

  • Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta oss i valberedningen.
  • Är du intresserad men osäker på vad det innebär? Kontakta oss för mer information.